Biblioteca Franciscana - Provincia de Santiago

Tarifas por imaxe reproducida

 • Fotocopias de impresos (1601-1900) (B/N): 0,25 € c/u
 • Fotocopias de publicacións impresas (1901-en adelante) (B/N): 0,10 € c/u4
 • Impresión dixital a cor (DIN A4): 2 € c/u
 • Copia dixital a cor (JPEG): 3€ c/u
  • Para formatos inferiores a 30x40 cm:
   • 1-99: 1 € c/u
   • 100-299: 0,50 € c/u
   • 300-499: 0.25 € c/u
  • Para formatos superiores a 30x40 cm: 5 € c/u
 
 

Tarifas dos dereitos de imaxe e reprodución

 • Fotografías:
  • Uso público lucrativo:
   • 1-5: 150 €
   • 6-10: 250 €
   • + 10: 300 €
 

Políticas de reprodución e gastos

Os gastos de envío non van incluídos e correrán a cargo do solicitante.
A normativa de reprodución establece límites por razóns de conservación e seguridade.

Enténdese por copia dixital, a copia dun documento dixital, non a realización de fotografía dixital ou escaneado dun documento analóxico. En caso de autorización excepcional para a realización de fotografías por medios alleos á Biblioteca Franciscana fose de convenio ou acordo, seguiranse as tarifas establecidas para a copia dixital.

De xeito xeral, non se contempla a gravación para uso privado.

A execución da reproducción dependerá do estado de conservación da obra.
 

Formas de pago

O Servizo de Reprografía determinará a forma de pago para cada solicitude de reprodución, que poderá ser:
 • En man: Abonarase o total presupostado na propia Biblioteca, de xeito xeral, só para importes non superiores a 25 euros. É preciso indicar si necesitará cambio. Unha vez realizado o abono, entregaranse en man ou se enviarán á dirección indicada as reproducións solicitadas, achegando o recibo ou factura correspondente.
 • Transferencia bancaria: O número de conta e entidade bancaria seguinte: ES77 0049 7886 8320 1000 2740 do Banco Santander. Unha vez realizada a transferencia, enviaranse por correo á dirección que indique o solicitante as reproducións solicitadas e a factura correspondente, de xeito xeral, só para importes superiores a 25 euros. Os gastos de envío corren a cargo do solicitante.
 • Contra reembolso: O abono da cantidade presupostada realizarase no momento da recolleita do envío postal á dirección do solicitante, de xeito xeral, só para importes non superiores a 25 euros. Os gastos de envío corren a cargo do solicitante.
 
Importante: Estarán exentas de pagar por estes dereitos as reproducións limitadas a uso privado (as legalmente definidas como privadas na Lei de Propiedade Intelectual, para a docencia e para a investigación) e a uso público non lucrativo (será determinado pola Biblioteca a partir da información proporcionada polo solicitante).
Provincia Franciscana de Santiago
Liceo Franciscano
Editorial El Eco Franciscano
Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

Copyright © 2018 Biblioteca Franciscana - Todos os dereitos reservados | Privado - Aviso legal - Política de privacidade - Cookies // Web realizada por Ikono.es

Ir arriba