Biblioteca Franciscana - Provincia de Santiago
 • A Biblioteca Franciscana da Provincia de Santiago permanecerá aberta aos usuarios en horario de luns a venres de 10:00 a 13:30 e 14:30 a 18:30; e permanecerá pechado durante festividades e pontes.
 • Prohíbese fumar e introducir alimentos ou bebidas. Si o usuario portase bolsos, carteiras ou outro material que non fose estrictamente necesario para a investigación, deberá depositalo nas taquillas dispostas para iso. Do mesmo xeito, si o usuario portase un teléfono móbil, deberá axustalo ao modo silencioso; e, en caso de portar un teléfono móbil multimedia, deberá apagalo. A biblioteca non se fai responsable da perda ou roubo do material depositado nas taquillas.
 • Para a consulta dos libros os usuarios deberán reencher correctamente e entregar unha Folla de Petición ou cubrila a través de internet (opción preferible), na cal consignaranse a signatura, título e autor da unidade a consultar, nome e apelidos do usuario, número de socios, tema de investigación e data de consulta.
 • En canto á localización da documentación, están a disposición dos usuarios diversos instrumentos de descrición (guías, inventarios, catálogos e ficheros). Para calquera dúbida achega do contido ou manexo dos mesmos haberán de dirixirse ao responsable de devandita sala.
 • Os usuarios poderán solicitar de cada vez un máximo de tres unidades de instalación (caixa, libro, legajo) para a súa consulta individualizada.
 • A Biblioteca se reserva a posibilidade de restrinxir a consulta a determinados documentos ou fondos en función de criterios como o estado de conservación, estar sometido a procesos de tratamento documental ou de restauración, acharse en préstamo temporal, etc.
 • Non se servirá documentación a partir de 15 minutos antes do horario de pechadura.
 • O usuario poderá solicitar a reserva de documentación para a tarde ou para o día seguinte. Non se farán reservas mediando fin de semana ou festivo.
 • Os usuarios tratarán co maior esmero os libros que se lles facilite, coa obrigación de deixar todos e cada un dos documentos e libros manexados no mesmo estado en que lles foron entregados. De igual modo, non se permitirá usar ningún marcador de páxina.
 • O usuario nunca deberá sacar ningún documento da biblioteca.
 • Absteranse de utilizar bolígrafos, rotuladores, plumas ou outro instrumento gráfico que poida danar irremediablemente o documento. Igualmente evitarán poñer sobre o documento o papel onde se escribe e non apoiarán sobre el brazos ou mans. Está permitido o uso de ordenadores portátiles.
 • Por respecto ao resto dos usuarios, debe observarse o máis absoluto silencio.
 • Calquera investigador que, como resultado parcial ou total da consulta dos fondos da Biblioteca Franciscana de Santiago, elabore un traballo que se converta en publicación, deberá depositar, un exemplar de dita obra neste centro.
 • Si o usuario deséxao, se lle expedirá un certificado de asistencia. As certificaciones e compulsas sobre documentación histórica serán expededir polo director e as taxas ingresarán na caixa da Biblioteca. A certificación ten unha taxa de 5 euros.
 • A vulneración de calquera das disposicións precedentes devengará na retirada do permiso e na reclamación das responsabilidades a que houber lugar.

Anexo. Organización eventos na bilioteca

 • Tense que avisar con dous meses de antelación a través do número de teléfono ou de correo.
 • Si vaise a necesitar libros da biblioteca ou organizar unha pequena exposición a biblioteca figurará como coorganizadora. Pola contra será colaboradora. É necesario incluír os logotipo na cartelería e web (si hai) das xornadas, seminarios ou congresos.
 • Para o uso da biblioteca para conferencias, congresos ou seminarios é gratuito si non supera o día. En caso contrario haberá que pagar por usar a biblioteca (por exemplo tres días) un custo de 100 euros pola estancia e a presenza do bibliotecario e outro persoal para que todo discorra ben ( 50 euros por cada medio día máis) e un plus de 50 como seguro de que non se vai a tocar ningún libro. En caso de facer unha exposición de libros non se cobrará nada e será en caso necesario presentada polo bibliotecario. Neste caso, non é necesario incluír á biblioteca como colaboradora.
 • A biblioteca ten pantalla e canón para a proxección de diapositivas ou vídeos. Ten un aforo de 35 persoas con mesa para apoiar máis un total de 10 sen mesa como oíntes, polo tanto 40 persoas.
Provincia Franciscana de Santiago
Liceo Franciscano
Editorial El Eco Franciscano
Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia

Copyright © 2018 Biblioteca Franciscana - Todos os dereitos reservados | Privado - Aviso legal - Política de privacidade - Cookies // Web realizada por Ikono.es

Ir arriba